Sunday, October 29, 2017

-сан болохоор (ч) тэр үү

V + сан болохоор (ч) тэр үү
V + 아/어서 인지

Өмнөх өгүүлбэр нь дараагийн өгүүлбэрийн учир шалтгаан болж болохыг илэрхийлэхэд,
'-어서인지' нь өмнөх өгүүлбэр нь дараагийн өгүүлбэрийн учир шалтгаан болж болохыг
илэрхийлнэ. '-어서 그런지' -оор солигдож болно.

●봄이 되어서인지 몸이 피곤해요.
Хавар болсон болохоор тэр үү ядарч байна.
●나이가 들어서인지 잘 기억이 안 나요.
Нас ахисан болохоор тэр үү сайн санахгүй байна.
●부자 집에서 자라서인지 그 사람은 돈 귀함을 몰라요.
Баян айлд өссөн болохоор тэр үү тэр хүн мөнгө эрхэмийг мэдэхгүй.

No comments:

Post a Comment