Sunday, October 29, 2017

-даг юм байна лээ,

V + юм байна лээ

V + 데(요).

'-데요' нь дурсамжийг илэрхийлэх '-더' -д хүндэтгэлийн '-어요' -г залгаж, өнгөрсөн цагт өгүүлэгч туршсан зүйлийг илэрхийлнэ.

●외국인은 생선회를 잘 못 먹는다고 하더니 그 사람은 잘 먹던데요.
Гадаад хүн түүхий загас сайн идэж чадахгүй гэсэн чинь тэр хүн сайн иддэг юм байна лээ.
●그 사람은 길을 잘 모른다고 하더니 잘 찾아오던데요.
Тэр хүн зам сайн мэдэхгүй гэсэн чинь сайн олж ирдэг юм байна лээ.

No comments:

Post a Comment