Sunday, October 29, 2017

-сан байгааг нь харахад

V + сан байгааг нь харахад
Considering the fact that...
V + (으)ㄴ/는 걸 보니

'-는 걸 보니' нь өмнөх өгүүлбэр нь өөрөө мэдрэх буюу эсрэг талд мэдэгдэхийг хүссэн бодит үнэнийг тайлбарлаж, дараагийн өгүүлбэр нь өмнөх өгүүлбэрийг учир шалтгаанаар баталсан бодит үнэн буюу таамаглаж байгаа утга санааг илэрхийлнэ.

●하나도 남기지 않고 다 먹은 걸 보니 몹시 시장했었나 봐요.

Нэгийг ч үлдээлгүй бүгдийг идсэн байгааг нь харахад маш их өлссөн байсан бололтой.

●그 사람이 일찍 온 걸 보니 무슨 일이 있나 봐요.

Тэр хүн эрт ирсэн байгааг нь харахад ямар нэг ажил байгаа юм шиг байна.

●차가 많이 밀린 걸 보니 아마 사고가 났나 봐요.

Машин их бөглөрсөн байгааг нь харахад магадгүй осол гарсан бололтой.

요즘 미쳐같은 비가 온 걸 보니 지금 운전하고 위험할 거에요.

Considering the fact that it’s been raining these days it will be probably dangerous to 

열심히 시험이 때문에 공부하는 걸 보니 괜찮을 거에요
Considering the fact that you studied hard for the test you will be fine.

No comments:

Post a Comment