Sunday, October 29, 2017

-болох хүртлээ

N + болох хүртлээ
until/to + N
N + (으)로까지

'-(으)로까지' нь нэр үгэнд залгаж онцгой нөхцөл буюу байдал болж байгааг илэрхийлнэ.
●불씨 하나가 큰화재로까지 번지는 경우가 있어요.
Галын оч нэг нь их гал түймэр хүртлээ газар авах тохиолдол байна.
●작은 문제가 큰문제로까지 확대될 수 있어요.
Жижиг асуудал нь том асуудал хүртлээ өргөжиж болно.
●심한 우울증은 자살로까지 갈 수 있대요.
Хурц ганихрал нь амиа хорлох хүртлээ явж болно гэнэ.
●감기가 심하면 폐렴으로까지 번질 수 있대요.
Ханиад хүнд бол уушгины үрэвсэл хүртлээ хүндэрч болно гэнэ.

No comments:

Post a Comment