Tuesday, November 8, 2016

зовхон л сан

зовхон л V + сан
only
V + 기만 했다.

Paul, for a week, did only studying Korean.
풀은 1주일  동안 한국어 공부하기만 했다.
Паул, 7 хоногийн турш зовхон солонгос хэлээ л хийсэн.

зовхон л

зовхон N + л
only
N +만

Аливаа зуйлээс нэг л зуйлийг онцолж хэлэхэд,

I drank only water.
물만 마셨다.
Ус л уусан.

Sunday, November 6, 2016

-ж/ч чадахаар боллоо.

V + ж/ч чадахаар боллоо.
am/are/is + (now) + able to + V
V + (으)ㄹ 수  있게 됬어.

I am able to handle my car.
나 이제 운전할 수 있게 되었어.
Би одоо жолоодож чадахаар боллоо.

-юм шиг харагдаж байна

A + юм шиг харагдаж байна.
look like + A/V
A/N + 같아 보여요.

You look like a fool.
바보 같아 보여요.
Тэнэг юм шиг харагдаж байна.

-ж/ч харагдаж байна

V + ж/ч харагдаж байна.
to look
to seem
V + 아/어/여/해  보다.

Ямар нэгэн зуйлийн талаар тосоолох эсвэл дугнэх утга илтгэхэд,

You look sleepy, couldn't you get any sleep last night?
졸려 보여요. 어제 잠 못 잤어요?
Нойрмог харагдаж байна, очигдор сайн унтаж чадаагуй юм уу?

-ж/ч ирсэн

V + ж/ч ирсэн
have/has been + V(ing)
V + 아/어/여/해  왔어요.

Тухайн уйл байдлын оорчлолт ургэлжлэн явагдаж ирсэн хэмээх утга илэрхийлэхэд,

I have been living in this house since I waa born.
태어났을  때부터 이 집에서 살아 왔어요.
Торсон цагаасаа энэ гэрт амьдарч ирсэн.

-сан болохоор/учраас

V + сан болохоор/учраас
Because
V + 았/었/였/했기 때문에

Омнох огуулбэр нь арын огуулбэрийн учир шалтгаан болоход, захирах болон шаардан хусэх огуулбэрт хэрэглэгддэггуй. Тухайн уйлээс болж уршиг учирсан тохиолдолд,

Because I didn't have my phone, I couldn't contact you.
핸드폰이 없었기 때뭇에 연락하지 못했어요.
Утас байхгуй байсан болохоор холбоо барьж чадсангуй.