Sunday, October 29, 2017

-даг юм байна лээ,

V + юм байна лээ

V + 데(요).

'-데요' нь дурсамжийг илэрхийлэх '-더' -д хүндэтгэлийн '-어요' -г залгаж, өнгөрсөн цагт өгүүлэгч туршсан зүйлийг илэрхийлнэ.

●외국인은 생선회를 잘 못 먹는다고 하더니 그 사람은 잘 먹던데요.
Гадаад хүн түүхий загас сайн идэж чадахгүй гэсэн чинь тэр хүн сайн иддэг юм байна лээ.
●그 사람은 길을 잘 모른다고 하더니 잘 찾아오던데요.
Тэр хүн зам сайн мэдэхгүй гэсэн чинь сайн олж ирдэг юм байна лээ.

-хгүй байгааг нь харахад

V + хгүй байгааг нь харахад
Considering the fact that...
안 V + 는 걸 보니


'-는 걸 보니' нь өмнөх өгүүлбэр нь өөрөө мэдрэх буюу эсрэг талд мэдэгдэхийг хүссэн бодит үнэнийг тайлбарлаж, дараагийн өгүүлбэр нь өмнөх өгүүлбэрийг учир шалтгаанаар баталсан бодит үнэн буюу таамаглаж байгаа утга санааг илэрхийлнэ.

●신상품이 잘 안 팔리는 걸 보니 제품이 안 좋은가 봐요.
Шинэ бүтээгдэхүүн сайн зарагдахгүй байгааг нь харахад бүтээгдэхүүн сайн биш бололтой.

-ж/ч чадахгүй байгааг нь харахад

V + ж/ч чадахгүй байгааг нь харахад
Considering the fact that...
V + () (없다

'-는 걸 보니' нь өмнөх өгүүлбэр нь өөрөө мэдрэх буюу эсрэг талд мэдэгдэхийг хүссэн бодит үнэнийг тайлбарлаж, дараагийн өгүүлбэр нь өмнөх өгүүлбэрийг учир шалтгаанаар баталсан бодит үнэн буюу таамаглаж байгаа утга санааг илэрхийлнэ.

요리 할 수 없는 걸 보니 신사동으로 떡뽁이를 먹으러 가자!

Considering that you can’t cook let’s go to Sinsa-Dong to eat some ddok bokki!

-байгааг нь харахад

А + байгааг нь харахад
Considering the fact that...
A + (으)ㄴ/는 걸 보니

●얼굴이 울상인 걸 보니 일이 잘 안된 모양이에요.
Царай нь урвайсан байгааг нь харахад ажил бүтээгүй юм шиг байна.

밖에 추원 걸보니 집에 들어가면 커피를 마실 거에요.

Considering the fact that it is cold outside, I will drink some coffee when I return home.

-сан байгааг нь харахад

V + сан байгааг нь харахад
Considering the fact that...
V + (으)ㄴ/는 걸 보니

'-는 걸 보니' нь өмнөх өгүүлбэр нь өөрөө мэдрэх буюу эсрэг талд мэдэгдэхийг хүссэн бодит үнэнийг тайлбарлаж, дараагийн өгүүлбэр нь өмнөх өгүүлбэрийг учир шалтгаанаар баталсан бодит үнэн буюу таамаглаж байгаа утга санааг илэрхийлнэ.

●하나도 남기지 않고 다 먹은 걸 보니 몹시 시장했었나 봐요.

Нэгийг ч үлдээлгүй бүгдийг идсэн байгааг нь харахад маш их өлссөн байсан бололтой.

●그 사람이 일찍 온 걸 보니 무슨 일이 있나 봐요.

Тэр хүн эрт ирсэн байгааг нь харахад ямар нэг ажил байгаа юм шиг байна.

●차가 많이 밀린 걸 보니 아마 사고가 났나 봐요.

Машин их бөглөрсөн байгааг нь харахад магадгүй осол гарсан бололтой.

요즘 미쳐같은 비가 온 걸 보니 지금 운전하고 위험할 거에요.

Considering the fact that it’s been raining these days it will be probably dangerous to 

열심히 시험이 때문에 공부하는 걸 보니 괜찮을 거에요
Considering the fact that you studied hard for the test you will be fine.

-сан болохоор (ч) тэр үү

V + сан болохоор (ч) тэр үү
V + 아/어서 인지

Өмнөх өгүүлбэр нь дараагийн өгүүлбэрийн учир шалтгаан болж болохыг илэрхийлэхэд,
'-어서인지' нь өмнөх өгүүлбэр нь дараагийн өгүүлбэрийн учир шалтгаан болж болохыг
илэрхийлнэ. '-어서 그런지' -оор солигдож болно.

●봄이 되어서인지 몸이 피곤해요.
Хавар болсон болохоор тэр үү ядарч байна.
●나이가 들어서인지 잘 기억이 안 나요.
Нас ахисан болохоор тэр үү сайн санахгүй байна.
●부자 집에서 자라서인지 그 사람은 돈 귀함을 몰라요.
Баян айлд өссөн болохоор тэр үү тэр хүн мөнгө эрхэмийг мэдэхгүй.

-болох хүртлээ

N + болох хүртлээ
until/to + N
N + (으)로까지

'-(으)로까지' нь нэр үгэнд залгаж онцгой нөхцөл буюу байдал болж байгааг илэрхийлнэ.
●불씨 하나가 큰화재로까지 번지는 경우가 있어요.
Галын оч нэг нь их гал түймэр хүртлээ газар авах тохиолдол байна.
●작은 문제가 큰문제로까지 확대될 수 있어요.
Жижиг асуудал нь том асуудал хүртлээ өргөжиж болно.
●심한 우울증은 자살로까지 갈 수 있대요.
Хурц ганихрал нь амиа хорлох хүртлээ явж болно гэнэ.
●감기가 심하면 폐렴으로까지 번질 수 있대요.
Ханиад хүнд бол уушгины үрэвсэл хүртлээ хүндэрч болно гэнэ.