Sunday, October 29, 2017

-ж/ч чадахгүй байгааг нь харахад

V + ж/ч чадахгүй байгааг нь харахад
Considering the fact that...
V + () (없다

'-는 걸 보니' нь өмнөх өгүүлбэр нь өөрөө мэдрэх буюу эсрэг талд мэдэгдэхийг хүссэн бодит үнэнийг тайлбарлаж, дараагийн өгүүлбэр нь өмнөх өгүүлбэрийг учир шалтгаанаар баталсан бодит үнэн буюу таамаглаж байгаа утга санааг илэрхийлнэ.

요리 할 수 없는 걸 보니 신사동으로 떡뽁이를 먹으러 가자!

Considering that you can’t cook let’s go to Sinsa-Dong to eat some ddok bokki!

No comments:

Post a Comment