Sunday, October 29, 2017

-хгүй байгааг нь харахад

V + хгүй байгааг нь харахад
Considering the fact that...
안 V + 는 걸 보니


'-는 걸 보니' нь өмнөх өгүүлбэр нь өөрөө мэдрэх буюу эсрэг талд мэдэгдэхийг хүссэн бодит үнэнийг тайлбарлаж, дараагийн өгүүлбэр нь өмнөх өгүүлбэрийг учир шалтгаанаар баталсан бодит үнэн буюу таамаглаж байгаа утга санааг илэрхийлнэ.

●신상품이 잘 안 팔리는 걸 보니 제품이 안 좋은가 봐요.
Шинэ бүтээгдэхүүн сайн зарагдахгүй байгааг нь харахад бүтээгдэхүүн сайн биш бололтой.

No comments:

Post a Comment